Facilities

Quality Control

ผ่านการทดสอบ "สมบัติวัสดุมุงหลังคา" จากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM P267